ЦНЦ Плазма Сечење
ЦНЦ плазма сечење (компјутерско нумерички контролирана машина) за сечење со помош на насочен плазма сноп (факел). Постапката за сечење со помош на плазма е со помош на гас, кои се издувува од главата на плазма со голема брзина дирекно на матерјалот кои се сечи Се користат за сечење на метал со различни дебелини и различни големини на плочите . ЦНЦ плазма машините се девинирани според работен стол по кои се движи снопот од плазмата тоа ги дефинира и големината на плочите кои ке се сечат. Во зависност од ЦНЦ-то постојат машини кои имаат можност да се движат нагоре и надолу(по У оска) и налево и надесно (по Х оска). Подобрен и поусовршен тип на ЦНЦ машини се ти кои имаат можност да се движат и во длабина или по Z оска.

Видео
The mission of MZT Enginering- Bitola is to continue and strengthen the cooperation with the main world manufacturers of industrial equipment.
Design by X3M Labs