Изработка на Aлати
Производниот процес со примена на технологиите на длабоко извлекување и штанцањеи и пробивање тесно е поврзан со процесот на изработка на алатите потребни за добивање на финалниот производ. Алатите се изработуваат од челични легури кои се карактеризираат со голема цврстина и долг век на експалтација. Благодарение на добро изработените алати финалните производи секогаш се добиваат во саканите толерантни граници и без никакви деформитети.

МЗТ Инженеринг ДОО Битола благодарние на искусниот инженерски кадар изработува алати за длабоко извлекување и штанцањеи и пробивање за соптствените потреби како и за потребите на други компании. Произведените алати имаат долг век на експлатација со задовоелна толеранција на финалниот прозводи произведен во многу големи количини.

Видео
The mission of MZT Enginering- Bitola is to continue and strengthen the cooperation with the main world manufacturers of industrial equipment.
Design by X3M Labs