Монтажно Одделение
Добиените производи со технологиите на длабоко извлекување и штанцањеи и пробивање мора или да се дообработат, површински да се заштитат или да се соедината со што се добива финален производ. Ваквите обработки се вршат во оделението за монтажа, а исто така и површинската заштита на производот.

МЗТ Инженеринг ДОО Битола во својот производен погон има посебно оделение за монтажа во кое се врши финална дообработка на производите какои површинска заштита на истите. За финална дообработка се применуваат повеќе апарати за заварување, одсекување и друго. Додека за површинска заштита МЗТ Инженеринг ДОО Битола располага со посебна линија за прашкасто и течно фарбање на производите.

Видео
The mission of MZT Enginering- Bitola is to continue and strengthen the cooperation with the main world manufacturers of industrial equipment.
Design by X3M Labs