Опрема - Трговија
ОПРЕМА-ТРГОВИЈА
МЗТ Инженеринг е застапник и преставник на повеќе фирми кои се главни светски производители на рударска опрема, термоенергетска опрема, мониторинг системи во производните процеси и тоа:


- Vitkovice, Чешка - рударска и енергетска опрема;


- Prodeco, Чешка - рударска опрема- ескаватори;


- Unex, Чешка - рударска опрема- ескаватори;


- Enelex, Чешка - мониторинг системи во рудаство;


- Transys, Чешка - транспортни системи;


- FAM, Германија - рударска опрема- ескаватори;


- JCT Anylusentechnick, Австрија - мониторинг системи за емисија на штетни гасови, прашина;


- Superlit, Турција - ГРП (Тесал) цевки


- CERB, Бугарија - ремонт на електромотори и трансформатори;

- Energoremont, Бугарија - ремонт на термоенергетски системи;

- Uralhimash, Русија - опрема за термоенергетика;

- Cehovski zavod, Русија - вентили, арматура;

- ELYN, Грција - темоенергетска опрема.

Мисија на МЗТ Инженеринг Битола е секојдневно продлабочување на соработката со големите светски производители на индустриска опрема.
Видео
The mission of MZT Enginering- Bitola is to continue and strengthen the cooperation with the main world manufacturers of industrial equipment.
Design by X3M Labs