Заварување
Заварување е технологија на спојување на метали најчесто со топење на матерјалот. При заварување се користат најразлични извори за топење на металот како што се струен лак, гас ласери и др.

МЗТ Инженеринг ДОО Битола во својот производен погон располага со посебен одел за заварување кои е опремен со повеќе типови на апарати за заварување. МЗТ Инженеринг ДОО Битола располага со апарати за електроотпорно заварување, каде заварувањето се врши со струен лак. Со нивна примена се овозможува точкасто и брадавично заварување како и континуирано бесконечно заварување. МЗТ Инженеринг ДОО Битола исто така располага и со повеќе апарати со гасно заварување, каде заварувањето се врши со помош на гас – CO2. Приемната на овие апарати е најразлична и нивната експлатација е секојдневна.

Видео
The mission of MZT Enginering- Bitola is to continue and strengthen the cooperation with the main world manufacturers of industrial equipment.
Design by X3M Labs